DEKLARACJA PROGRAMOWA

I

STATUT

ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOWARZYSTWA PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwalony na IX Nadzwyczajnym Kongresie Delegatów w dniu

12 kwietnia 2013 roku w Warszawie.

 

 

 

DEKLARACJA PROGRAMOWA

ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ TOWARZYSTWA PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI. Łączy nas szacunek dla człowieka, który – wbrew wielu przeciwnościom – budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą Polskę i do tej niepodległości naród doprowadził.

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI. Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stawały się wzorem i drogowskazem
dla kolejnych pokoleń Polaków.

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI. Dążymy do tego, aby – w warunkach tworzenia nowego ładu w Polsce – myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i grup rządzących.

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI.

Tak jak On, dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą, wykluczającą anarchię.

Tak jak On, chcemy zintegrowanego społeczeństwa, które interes i dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej postawi ponad różnicami politycznymi, światopoglądowymi, narodowościowymi i grupowymi.

Tak jak On, będziemy dbać o godność i dumę narodową, nie tolerując –
w tych sprawach – żadnych kompromisów.

Tak jak On, rozumiemy, iż szansą dla Polski jest społeczeństwo pracowite, zdrowe fizycznie i moralnie, wolne od wynaturzeń.

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI. Realizowanie testamentu Największego Polaka uważamy za swój obywatelski i patriotyczny obowiązek.

Jesteśmy spadkobiercami ruchu piłsudczykowskiego i Związków Strzeleckich II. Rzeczypospolitej.

Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą siłą polityczną, z każdym ruchem społecznym, które w życiu, myślach i dokonaniach Pierwszego Marszałka Polski widzi inspirację do pracy dla Narodu i Państwa Polskiego.

STATUT

ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOWARZYSTWA PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

I. Postanowienia ogólne.

§1

 

Stowarzyszenie, zwane dalej – w treści statutu – "Związkiem", działa pod nazwą "Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego".

 

§ 2

 

 1. Związek działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Związek może zrzeszać obywateli polskich, przebywających stale
  za granicą.
 3. Obywatele polscy, przebywający stale za granicą i będący członkami Związku, mogą – zgodnie z prawem miejscowym – działać
  w środowisku Polonii.

 

§ 3

 

Siedzibą władz naczelnych Związku jest miasto Gdańsk.

 

§ 4

 

Związek działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1989 r. Nr 20,
poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 5

 

1. Związek posiada osobowość prawną.

2 Zarząd Krajowy Związku posiada pieczęć okrągłą z napisem w otoku

"Związek Piłsudczyków RP - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Zarząd Krajowy", w środku pola orzeł wojskowy w koronie.

 

§ 6

 

 1. Związek może być członkiem związków i stowarzyszeń.
 2. Decyzję w sprawie przynależności Związku do innych stowarzyszeń i związków stowarzyszeń podejmuje Zarząd Krajowy Związku.

 

II. Symbole Związku

 

§ 7

 

Świętem Związku jest dzień 13 września.

 

§ 8

 

Hymnem Związku jest Marsz Pierwszej Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego.

 

§ 9

 

Symbolami związku są:

a) Sztandar Związku.

b) odznaka organizacyjna Związku, którą jest profil głowy Józefa

Piłsudskiego zwrócony w prawo, z napisem w otoku „Związek Piłsudczyków RP".

c) strój organizacyjny, składający się z munduru wyjściowego
i czapki maciejówki (stylizowany mundur strzelecki).

d) zasady używania symboli Związku określa odrębny Regulamin, zatwierdzany przez Zarząd Krajowy Związku.

 

§ 10

 

Okręgi i oddziały maja prawo posiadać sztandar organizacyjny. Wzory sztandarów oraz proporców Związku zatwierdza Zarząd Krajowy.

 

§ 11

 

1. Związek ma prawo nadawać następujące odznaki organizacyjne:

a) Order Honorowy Związku Piłsudczyków RP (noszony na szyi),

b) Krzyż „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP" ( złoty i srebrny),

c) Ryngraf „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP",

d) Dyplom uznania w twardej stylizowanej okładce.

Wnioski, w sprawie nadawania odznaczeń organizacyjnych, rozpatruje Kapituła Honorowej Odznaki i przedstawia propozycje do zatwierdzenia przez Zarząd Krajowy.

Kapituła działa na podstawie Regulaminu nadawania odznaczeń organizacyjnych, zatwierdzanego przez Zarząd Krajowy.

 

III. Cele ideowe i program działania

§ 12

 

Cele ideowe Związku określa "Deklaracja Programowa Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego", stanowiąca integralną część statutu.

 

§ 13

 

 Celem Związku jest:

1. Popularyzacja postawy i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego - jako wzorca patriotycznego.

2. Kształtowanie postaw obywatelskich, zgodnych ze wskazaniami moralnymi Józefa Piłsudskiego.

3. Propagowanie w społeczeństwie państwowotwórczych idei Józefa Piłsudskiego, odniesionych do realiów politycznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz współdziałanie w patriotycznym wychowaniu młodzieży w przygotowaniu jej do służby Ojczyźnie.

4. Inspirowanie do tworzenia Społecznych Komitetów Budowy: pomników, obelisków, tablic epitafijnych, upamiętniających Józefa Piłsudskiego.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej, propagującej złote myśli
Józefa Piłsudskiego.

 

§ 14

1. Związek realizuje swoje cele, poprzez:

a) organizowanie sympozjów, sesji i prelekcji popularnonaukowych,

b) opiekę nad miejscami pamięci narodowej,

c) wydawanie pisma "Piłsudczyk",

d) gromadzenie pamiątek związanych z Józefem Piłsudskim.

 1. W szczególności Związek włączać będzie do swej działalności młodzież.

 

IV. Członkowie Związku

 

§ 15

 

Członkowie Związku dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających

c) honorowych.

§ 16

 

 1. Członkiem zwyczajnym zostać może każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zdolność do czynności prawnych, który – po zapoznaniu się z deklaracją programową
  i statutem Związku – podpisze deklarację organizacyjną.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje – do Związku – Zarząd Okręgu, Oddziału, w którym złożyli oni deklarację organizacyjną Związku.

 

§ 17

 

Warunkami pozostawania członkiem zwyczajnym Związku jest:

1. Przestrzeganie zasad zawartych w deklaracji programowej Związku
i regulacji określonych statutem Związku.

2. Udział w realizacji celów Związku.

3. Godne publiczne reprezentowanie Związku.

4. Dotowanie materialnego bytu Związku – minimalnie w wymiarze finansowym, określonym wysokością składek członkowskich.

§ 18

 

1. Członek zwyczajny ma obowiązek uczestniczenia w działalności statutowej Związku.

2. Członek Zwyczajny, zamieszkały w miejscowości, w której nie ma oddziału. Związku, ma obowiązek współdziałać z najbliższą jednostka terenową.

 

§ 19

 

Członek zwyczajny Związku ma prawo:

1. Czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Związku.

2. Udziału we wszelkich formach działalności organizacyjnej Związku.

3. Oceniania działalności Związku oraz zgłaszania wniosków i postulatów

pod adresem władz Związku.

4. Korzystania z materialnej bazy działalności Związku.

 

§ 20

 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a) zgonu

b) dobrowolnego wystąpienia oświadczonego na piśmie władzom Związku,

c) skreślenia z powodu zalegania z opłaceniem składek przez okres, co najmniej 12 miesięcy,

d) wykluczenia za działalność na szkodę Związku,

e) wykluczenia na skutek utraty praw publicznych, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.

2. Skreślenie dokonywane jest uchwałą Zarządu Okręgu lub Oddziału.
Od uchwały tej przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia.

3. W odniesieniu do członków zwyczajnych Związku, niezrzeszonych
w Okręgach lub Oddziałach Związku, uchwałę o skreśleniu z ewidencji podejmuje Prezydium Zarządu Krajowego.  W takim przypadku, członkowi przysługuje prawo odwołania do Zarządu Krajowego w terminie określonym w ust. 2.

 

 

4. O wykluczeniu za działalność na szkodę Związku orzeka Sąd Koleżeński, od którego postanowień przysługuje środek odwoławczy
do Głównego Sądu Koleżeńskiego, złożony w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o wykluczeniu.

5. Wykluczenie – na skutek utraty praw publicznych – stwierdzone jest uchwałą stosownego organu Związku (Zarządu Okręgu, Oddziału lub Prezydium Zarządu Krajowego). Od uchwały tej przysługuje odwołanie do odpowiednich władz Związku po zatarciu skazania.

6. Powiadomienie o faktach wymienionych w pkt. 2, 3 i 4 oraz
5 następuje listem poleconym, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

§ 21

 

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która jako zainteresowana popieraniem programu i celów działalności Związku zadeklaruje określone kwotowo lub rzeczowo poparcie materialne na rzecz Związku.
 2. Uchwałę – o przyjęciu członka wspierającego – podejmuje Zarząd Krajowy, po otrzymaniu deklaracji określającej sposób wspierania Związku. W przypadku osoby prawnej, Zarząd Krajowy przyjmie deklarację podpisaną przez osoby formalnie umocowane do
  jej reprezentowania.
 3. Członek wspierający, będący osobą prawną, ustanowi swojego przedstawiciela, który może uczestniczyć w obradach gremiów Związku, z głosem doradczym.
 4. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
  1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wspierania Związku,
  2. zgonu członka,
  3. likwidacji osoby prawnej,
  4. działania na szkodę Związku,
  5. skreślenia uchwałą Zarządu Krajowego Związku, w przypadku nie wywiązywania się z zawartych wcześniej ustaleń.
 5. O podjęciu uchwały członek wspierający zostanie powiadomiony
  w sposób określony w § 20 ust.6. Od uchwały Zarządu Krajowego przysługuje członkowi wspierającemu odwołanie do Kongresu Delegatów w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

 

 

§ 22

 

 1. Członkostwo honorowe przyznać można osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym w opinii Związku.
 2. Członkostwo honorowe przyznawane jest uchwałą Kongresu Delegatów, na wniosek Zarządu Krajowego. Prawo zgłoszenia kandydatów na członków honorowych przysługuje członkom zwyczajnym
 3. Członkom Honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, przy czym zwolnieni są oni z obowiązku uiszczania składek.
 4. Cofnięcie członkostwa honorowego następuje uchwałą Kongresu Delegatów na wniosek innych władz Związku z powodu:
  1. zgonu członka,
  2. rezygnacji pisemnej członka,
  3. działania na szkodę Związku,
  4. utraty praw publicznych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądowym.
 5. O pozbawieniu członkostwa honorowego Zarząd Krajowy powiadamia osobę zainteresowaną, z zachowaniem dyspozycji zawartej w § 20 ust. 6 niniejszego Statutu.