V. Struktura organizacyjna Związku

 

§ 23

 

Struktura organizacyjna Związku obejmuje:

 1. Władze krajowe.
 2. Okręgi.
 3. Oddziały.

 

 

 

 

§ 24

 

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
 2. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym,

ustalanym – każdorazowo – przez zgromadzenie członków uprawnionych do głosowania.

 1. Wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością

Głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby

            uprawnionych do głosowania.

 1. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos

przewodniczącego obrad.

 1. Głos może być: „za”, „przeciw” albo „wstrzymujący się”
  z możliwością „votum separatum”.
 2. Uchwały władz wyższego szczebla są obowiązujące dla władz niższego szczebla.
 3. Władze wyższego szczebla mogą zawiesić lub uchylić uchwałę władz

niższego szczebla, jeżeli narusza prawo lub Statut.

 1. Władze i organy Związku, mogą – w drodze uchwały – odwołać
  ze swojego składu członka z powodu jego bezczynności, opuszczania posiedzeń, działania sprzecznego z prawem lub Statutem,
  z wyjątkiem prezesa i przewodniczących komisji wybieranych oddzielnie w wyborach powszechnych.
 2. Władze i organy nadrzędne sprawują nadzór nad władzami i organami niższych szczebli oraz mają prawo do zawieszania w czynnościach pełnego lub częściowego składu władz i organów tych szczebli, jeżeli zostanie stwierdzona bezczynność, działanie sprzeczne z prawem lub Statutem.
 3. Na okres zawieszenia władz, nie dłuższy niż 6 miesięcy, powoływany jest – przez władze wyższego szczebla – Zarząd Tymczasowy.

 

§ 25

 

 1. O dacie i godzinie otwarcia obrad Kongresu Delegatów
  i proponowanym porządku obrad, Zarząd Krajowy zobowiązany jest powiadomić Zarządy Okręgów i Oddziałów, na 60 dni przed wyznaczonym dniem rozpoczęcia obrad.
 2. Obrady w pierwszym terminie są ważne, jeżeli uczestniczy w nich przynajmniej 50% wybranych delegatów.
 3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust.1, Zarząd Krajowy określi drugi termin otwarcia obrad Kongresu Delegatów.
 4. Obrady Kongresu Delegatów, rozpoczęte w drugim terminie,
  są prawomocne bez względu na liczbę przybyłych na nie delegatów.
 5. Uchwały Kongresu Delegatów są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów.

 

§ 26

 

W Kongresie Delegatów udział biorą:

 1. Z głosem decydującym – delegaci wybrani na okres kadencji Władz,

członkowie ustępujących Władz Naczelnych Związku z czynnym
i biernym prawem wyborczym.

 1. Z głosem doradczym - członkowie honorowi, zaproszeni goście przez Zarząd Krajowy.

VI. Kongres Delegatów

§ 27

 

Kongres Delegatów zwoływany jest, jako zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§ 28

 

Zwyczajny Kongres Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Krajowy raz
na cztery lata.

§ 29

 

1. Nadzwyczajny Kongres Delegatów zwoływany jest:

a) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

b) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 delegatów na poprzedni zwyczajny Kongres Delegatów,

c) z inicjatywy Zarządu Krajowego Związku.

2. Zarząd Krajowy zwołuje Nadzwyczajny Kongres Delegatów w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania pisma zawierającego żądanie jak ustalono w pkt.1 ust.(a, b, c)

Nadzwyczajny Kongres Delegatów obraduje wyłącznie na temat, na który został zwołany.

§ 30

 1. Delegaci na Kongres wybierani są w głosowaniu tajnym lub jawnym na Walnych Zebraniach członków okręgów i oddziałów, ·w proporcji określonej przez Zarząd Krajowy. Liczba kandydatów na delegatów może być większa od liczby mandatów.
 2. Mandaty delegatów utrzymują ważność do dnia wyborów delegatów na następny Kongres Delegatów.

§ 31

 

 1. O dacie i godzinie planowanego otwarcia obrad Kongresu Delegatów i o proponowanym porządku obrad, Zarząd Krajowy zobowiązany jest powiadomić Zarządy Okręgów i Oddziałów na 60 dni przed wyznaczonym dniem rozpoczęcia obrad.
 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Krajowy określi drugi termin otwarcia obrad Kongresu Delegatów.

§ 32

 

 1. Pracami Kongresu Delegatów kieruje – zgodnie z uchwalonym przez· Zgromadzenie porządkiem i regulaminem obrad – wybrany spośród delegatów Przewodniczący obrad.

2. Z przewodniczącym obrad współpracują wybrani spośród delegatów:

a) zastępca,

b) sekretarz,

c) członkowie komisji Kongresu Delegatów.

3. Kongres Delegatów dokonuje wyboru komisji:

a) mandatowo - skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków.

§ 33

 

 1. Kongres Delegatów wybiera naczelne władze Związku, przy czym wybór Prezesa Zarządu Krajowego dokonywany jest w osobnym głosowaniu.
 2. Wybory naczelnych władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, przy czym liczba kandydatów zgłoszonych może być większa od liczby członków tych władz, określonej w Statucie.

 

 1. Kandydatem do naczelnych władz Związku może być członek Związku nieposiadający mandatu delegata, jeżeli zostanie zarekomendowany i wyrazi zgodę na pełnienie funkcji w tych władzach.
 2.  Zgłoszenie kandydata i wybór do władz Związku mogą być dokonane Zaocznie, po zarekomendowaniu i złożeniu – na ręce Przewodniczącego obrad – własnoręcznej pisemnej zgody kandydata na pełnienie funkcji we władzach Związku.

 

§ 34

 

Do wyłącznej kompetencji Kongresu Delegatów należy:

 1. Uchwalanie statutu i jego zmian oraz głównych kierunków

działalności Związku.

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności

naczelnych władz Związku.

 1. Uchwalanie udzielenia absolutorium naczelnym władzom Związku.
 2. Powoływanie komisji Kongresu Delegatów.
 3. Uchwalanie regulaminów obrad Kongresu Delegatów.
 4. Nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Związku.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez naczelne.
 6. władze Związku, powołane komisje i delegatów.
 7. Decydowanie w sprawach określonych w §76 ust. 1 i 2 statutu.

 

VII. Zarząd Krajowy

§ 35

 

 1. Zarząd Krajowy składa się od 13 do 17 osób ( w tej liczbie - Prezes) wybranych przez Kongres Delegatów.
 1. Zarząd Krajowy, na miejsce ustępujących członków w trakcie kadencji, może dokooptować do swojego składu nowych członków - jednakże ich liczba nie może przekroczyć 1/3 ilości członków Zarządu Krajowego wybranych na Kongresie Delegatów.

 

 

 

§ 36

 

Posiedzenia Zarządu Krajowego zwoływane są przez Prezesa zgodnie
z planem pracy Zarządu oraz z inicjatywy Prezesa, z tym, że planowe posiedzenia Zarządu Krajowego winny odbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku.

W posiedzeniach Zarządu Krajowego mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

a) członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,

b) członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego,

c) członkowie Komisji Problemowych, powoływanych przez Zarząd Krajowy,

d) Prezesi Okręgu lub Oddziału Związku,

e) Członkowie Honorowi Związku oraz zaproszeni goście.

 

§ 37

 

 1. Uchwały Zarządu Krajowego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności ca najmniej 1/2 liczby członków zarządu.
 2. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

§ 38

Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy:

1. Zwoływanie Kongresu Delegatów,

2. Przedkładanie Kongresowi Delegatów:

a) sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego,

b) projektów uchwał Kongresu Delegatów,

c) opracowań i dokumentów, które winny stać się przedmiotem

zainteresowania delegatów na Kongresie,

 1. Realizowanie uchwał Kongresu Delegatów.
 2. Opracowywanie planów działania oraz budżetu Związku.
 3. Przedkładanie – dla Głównej Komisji Rewizyjnej – sprawozdania rachunkowego z wykonania budżetu Związku.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Związku.
 5. Reprezentowanie Związku na zewnątrz,
 6. Uchwalanie regulaminów pracy Prezydium Zarządu Krajowego
  i Komisji jak też innych wewnętrznych regulaminów Związku.
 7. Decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Krajowego.
 8. Zatwierdzanie sprawozdań z pracy komisji problemowych powoływanych przez Zarząd Krajowy.
 9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 10. Powoływanie i rozwiązywanie Okręgów i Oddziałów.

 

§ 39

 

Do zakresu nadzoru Zarządu Krajowego należy:

1. Kontrola działalności Okręgów i Oddziałów Związku,

2. Zawieszanie wykonania uchwał, okręgów i oddziałów, jeśli naruszają przepisy prawa o stowarzyszeniach i postanowienia Statutu Związku
lub jakiekolwiek normy prawne Rzeczypospolitej Polskiej.

 

VIII. Prezydium Zarządu Krajowego

 

§ 40

 

Członkowie Zarządu Krajowego wybierają spośród siebie: dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy wraz z Prezesem stanowią Prezydium Zarządu Krajowego.

§ 41

 

Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Krajowego działalnością Związku kieruje Prezydium Zarządu Krajowego.

§ 42

 

Do zakresu działania Prezydium Zarządu Krajowego należy:

 1. Podejmowanie decyzji w sprawach pilnych w ramach uprawnień

określonych statutem i regulaminem.

 1. Koordynowanie bieżącej pracy Okręgów i Oddziałów Związku,
 2. Opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Związku.
 3. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Krajowego Związku.
 4. Sporządzanie bieżących sprawozdań rachunkowych.
 5. Przedstawianie sprawozdań z działalności za okres pomiędzy

posiedzeniami Zarządu Krajowego.

 1. Uchwały Prezydium Zarządu Krajowego wymagają zatwierdzenia
  na najbliższym posiedzeniu Zarządu Krajowego.

 

§ 43

 

Posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego zwoływane są przez Prezesa
lub wiceprezesa Zarządu Krajowego, w miarę potrzeb organizacyjnych.

 

§ 44

 

 1. Zarząd Krajowy może powołać komisje problemowe i zlecić
  im realizację określonych zadań.
 2. Członkami komisji problemowych zostają:

a) delegowani uchwałą Zarządu Krajowego członkowie Zarządu Krajowego,

b) powołani uchwałą Zarządu Krajowego członkowie Związku
z wyłączeniem członków będących w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

IX. Komisja Rewizyjna

§ 45

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Związku.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy

wybierają spośród siebie Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.

Postanowienia par. 36, ust. 2. mają zastosowanie przy uzupełnianiu składu Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 46

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki

finansowej Związku.

 1. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 2. Składanie sprawozdania na Kongresie Delegatów, wraz z oceną

działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium

ustępującemu Zarządowi Krajowemu.

 1. Przedstawianie – Zarządowi Krajowemu – wniosków w sprawie

działalności Związku.

 1. Nadzór i kontrola pracy komisji rewizyjnych okręgów i oddziałów.

 

§ 47

 1. Kontrola całokształtu działalności Związku odbywa się w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego oraz przed Kongresem Delegatów.
 2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością Głosów, przy obecności, co najmniej 3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego.