X. Sąd Koleżeński

 

§ 48

 

Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

Postanowienia §36 ust. 2 mają zastosowanie do uzupełnienia składu Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 49

 

1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

a) rozpoznawanie spraw kierowanych przez Okręgowe Sądy

Koleżeńskie,

b) nadzorowanie pracy Okręgowych Sądów Koleżeńskich.

2. Główny Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających wyznaczanych przez przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego.

3. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć
w obradach Zarządu Krajowego z głosem doradczym.

§ 50

 

1.      Główny Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy członków naczelnych

władz Związku i władz Okręgów lub Oddziałów, dotyczące:

a) zarzutu nieprzestrzegania deklaracji programowej, statutu oraz regulaminów i uchwał Związku,

b) sporów powstałych na tle działalności Związku.

2.      W przypadku nieobecności osoby pozwanej przed Główny Sąd Koleżeński w momencie ogłaszania postanowienia w jej sprawie, postanowienie to doręczone zostanie w trybie określonym w §20, ust. 6.

3.      Odwołanie od postanowienia Głównego Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Kongres Delegatów.

 

§ 51

 

Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1. Upomnienie.

2. Zakaz pełnienia funkcji w Związku przez 1 lub 2 kadencje.

3. Zawieszenie w prawach członka Związku na okres do 2 lat.

4. Wykluczenie ze Związku.

 

XI. Okręgi Związku

§ 52

 

1. Okręgi Związku powoływane i rozwiązywane są przez Zarząd Krajowy.

2. Zarząd Krajowy określa teren działania, siedzibę i nazwę Okręgu
w zależności od regionu, w którym działa.

3. Okręg składa się z min. trzech oddziałów lub stanowi samodzielną jednostkę, o ile liczba członków stanowi minimum 30 osób.

§ 53

Władzami okręgu są:

1. Walne Zebranie Delegatów.

2. Zarząd Okręgu.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna.

4. Okręgowy Sąd Koleżeński.

 

XII. Walne Zebranie Delegatów Okręgu

§ 54

 

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Okręgu Związku.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Liczbę delegatów każdorazowo ustala Zarząd Okręgu.

 

§ 55

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Okręgu Związku należy:

1.      Wybór nowych władz Okręgu.

2.      Uchwalanie programu działalności Okręgu.

3.      Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

4.      Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Okręgu, Komisję Rewizyjną Okręgu, Sąd Koleżeński okręgu
oraz delegatów.

§ 56

 

1.      Walne zebranie delegatów zwoływane jest przez Zarząd Okręgu
raz na 4 lata.

2.      O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd Okręgu zawiadamia, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zebrania.

3.      Walne Zebranie Delegatów w pierwszym terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim min. 50% wyłonionych delegatów.

4.      W drugim terminie Walne Zebranie Delegatów jest ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów.

§ 57

 

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Okręgu zwoływane jest:

a)      na żądanie Zarządu Krajowego,

b)      na podstawie uchwały Zarządu Okręgu,

c)      na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

d)      na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Okręgu.

2.      Zarząd Okręgu zwołuje nadzwyczajne walne zebranie delegatów
w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały, otrzymania żądania
lub zgłoszenia wniosku.

§ 58

 W walnym zebraniu delegatów okręgu udział biorą:

1.      Z głosem decydującym – delegaci jednostek terenowych podległych danemu okręgowi.

2.      Z głosem doradczym – członkowie władz krajowych Związku, Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 59

 

W okręgach (ponad 30 osobowych) nieposiadających oddziałów, w Walnym Zebraniu mają czynne prawo wyborcze wszyscy członkowie danego Okręgu.

 

 XII. Zarząd Okręgu

§ 60

 

1. Zarząd Okręgu składa się z 3÷5 osób, wybranych przez Walne Zebranie.

2. Zarząd Okręgu wybiera – ze swojego grona – Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

 

§ 61

1.      Zarząd Okręgu kieruje działalnością Okręgu w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Delegatów, a w trakcie kadencji – przed Zarządem Krajowym.

2.      Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy:

a)      realizowanie celów statutowych, uchwał Walnego Zebrania Okręgu, oraz uchwał i wytycznych Zarządu Krajowego,

b)      reprezentowanie Związku na terenie działania,

c)      uchwalanie planów działalności, projektu budżetu Zarządu Okręgu
i Zarządów Oddziałów oraz zatwierdzania sprawozdań
ich wykonania,

d)      zarządzanie majątkiem okręgu i podległych oddziałów, powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,

e)      zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów i wyznaczanie zarządów tymczasowych w razie działalności niezgodnej ze Statutem lub przepisami prawa,

f)       rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów,

g)      zawieszanie uchwał walnych zebrań oddziałów oraz uchylanie uchwał zarządów oddziałów, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem, uchwałami Kongresu Delegatów Zarządu Krajowego
lub Zarządu Okręgu,

h)      zwoływanie Walnych Zebrań Okręgu,

i)        składanie walnemu zebraniu delegatów sprawozdań ze swojej działalności, a także składanie sprawozdań Zarządowi Krajowemu.

 

XIII. Okręgowa Komisja Rewizyjna

§ 62

 

1.      Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z 3÷5 członków i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

2.      Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Okręgu, ani skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 63

 

Do zakresu działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:

1.      Przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności okręgu
i dokonywania – na tej podstawie – oceny działalności statutowej, finansowej i gospodarczej.

2.      Wydawanie opinii i zaleceń w przypadku uchybień działalności Zarządu Okręgu lub podległych mu jednostek organizacyjnych.

3.      Sprawowanie nadzoru nad działalnością Oddziałowych Komisji Rewizyjnych.

4.      Przedstawianie – Zarządowi Okręgu – okresowych ocen i wniosków
z działalności okręgu.

5.      Składanie – Walnemu Zebraniu okręgu – sprawozdania ze swojej działalności i ceny pracy Zarządu oraz przedstawienia wniosku
w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi okręgu.

6.      Przewodniczący okręgowej Komisji Rewizyjnej ma prawo, z głosem doradczym, uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Okręgu.

 

 

XIV. Okręgowy Sąd Koleżeński

 

§ 64

 

Okręgowy Sąd Koleżeński składa się z 3÷5 członków i wybiera spośród siebie: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

§ 65

 

1.      Do zakresu działania Okręgowego Sądu Koleżeńskiego należy:

a)       orzekanie w sprawach członków władz okręgu i oddziałów, wynikłych z ich działalności organizacyjnej,

b)      orzekanie – w stosunku do członków – w sprawach wynikłych między członkami na tle działalności związkowej międzyludzkiej.

c)      Od orzeczeń Okręgowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego, w terminie 30 dni
od daty doręczenia orzeczenia,

d)      Okręgowy Sąd Koleżeński składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów Okręgu,

e)      Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego może uczestniczyć w obradach Zarządu Okręgu z głosem doradczym.