XV. Oddziały Związku

§ 66

 

1.      Oddział Związku jest podstawową jednostką organizacyjną Związku.

2.      Oddział tworzy, co najmniej 10 członków.

3.      Oddziały powołuje, rozwiązuje Zarząd Okręgu.

4.      W wyjątkowych przypadkach, jeżeli na danym terenie nie działa Zarząd Okręgu, oddział powołuje Zarząd Krajowy.

 

§ 67

 

Władzami Oddziału Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 68

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata działalności.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane przez Zarząd Oddziału na wniosek:

a)      Zarządu, Oddziału lub Zarządu Okręgu,

b)      Komisji Rewizyjnej Oddziału,

c)      co najmniej 1/3 liczby członków oddziału, złożony
na piśmie?

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. O terminie zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia, co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem zebrania.

§ 69

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

a) uchwalanie programu działania oddziału,·

b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i projektu budżetu oddziału,

c) ocena sprawozdania władz oddziału,

d) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz oddziału,

e) wybór zarządu oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów okręgu i Kongresu Delegatów Związku.

 

Zarząd Oddziału

§ 70

1.      Zarząd Oddziału składa się z 3÷5 członków i wybiera spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika.

2.      Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością oddziału i odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału i władzami nadrzędnymi Związku.

§ 71

1.      Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a)      realizacja celów statutowych oraz programu działania

uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału,
a także uchwał władz nadrzędnych Związku,

b)      opracowywanie planów działania, preliminarzy budżetowych

oddziału,

c)      przyjmowanie członków, prowadzenie ich ewidencji oraz zbieranie składek członkowskich,

d)      zwoływanie ogólnych zebrań oddziału,

e)      zarządzanie majątkiem rzeczowym, finansowym będącym
w dyspozycji oddziału i dokonywanie sprawozdań oraz rozliczeń z Zarządem Okręgu,

f)       składanie sprawozdań z działalności oddziału Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału oraz władzom nadrzędnym Związku.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 72

1.      Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i wybiera
ze swojego grona przewodniczącego.

2.      Komisja Rewizyjna Oddziału kontroluje:

a)      zgodność działania Oddziału ze Statutem Związku i innymi obowiązującymi przepisami,

b)      wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału,

c)      kontroluje gospodarkę majątkową i finansową Oddziału,

d)      składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Oddziału z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu Oddziału.

 

XVI. Majątek i działalność Gospodarcza Związku

§ 73

1.     Majątek Związku stanowią: ruchomości i nieruchomości oraz fundusze i papiery wartościowe.

2.     Na fundusze Związku składają się:

b)      wpływy z wpisowego, składek członkowskich i działalności statutowej,

c)      dotacje,

d)      zapisy i darowizny,

e)      dochody z ofiarności społeczeństwa.

§ 74

1.      Zasady gospodarowania finansami Związku ustala Zarząd Krajowy.

2.      Władze Okręgów i Oddziałów Związku są obowiązane gospodarować majątkiem Związku zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Krajowy.

 

§ 75

 1. Wiarygodność oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku, potwierdzane są dwoma podpisami: Prezesa, Skarbnika lub jednego z Wiceprezesów
  i Skarbnika.
 2. Wiarygodność innych pism i dokumentów potwierdza podpis Prezesa Zarządu Krajowego.

XVII. Zmiana Statutu i likwidacja Związku

§ 76

1.      Zmiana Statutu lub likwidacja Związku wymagają uchwały Kongresu Delegatów, podjętej większością, co najmniej 2/3 głosów, przy obecności minimum 2/3 uprawnionych do głosowania.

2.      Kongres Delegatów podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku, powołuje Komisję Likwidacyjną i ustala tryb likwidacji Związku.

3.      Uchwała o przeznaczeniu majątku Związku wymaga zatwierdzenia przez Władzę Rejestracyjną.