Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie

Utworzono dnia 05.03.2019

Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko młodszy bibliotekarz
 w Oddziale dla Dzieci

Termin składania ofert: 20 marca 2019 r.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie średnie bibliotekarskie, średnie oraz praktyki albo szkolenia w  zakresie związanym z zadaniami biblioteki. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki:   informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, przygotowanie pedagogiczne.
2. Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek: ustawy o bibliotekach, ustawy
    o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Umiejętność pracy w systemie MS Windows.
4. Dobra znajomość pakietów biurowych MS Office i Libre Office (redagowanie tekstów,
    tworzenie prezentacji, arkusze kalkulacyjne).
5. Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność.
6. Umiejętność pracy z dziećmi.
7. Umiejętność publikacji artykułów, tworzenia wydarzeń na fanpage Facebooka.
8. Sprawne poruszanie się po sieci, znajomość trendów w komunikacji internetowej,
   posługiwanie się narzędziami do obsługi mediów społecznościowych i umiejętność
   wyszukiwania w nich informacji.
9. Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji
    powierzonych zadań, zdolności organizacyjne.
10.Wysoka motywacja do pracy w Bibliotece.
11.Umiejętność podejmowania niestandardowych wyzwań w zakresie promocji czytelnictwa
    oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.
12.Komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi, wysoka
    kultura osobista.
13. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
2. Uprawnienia pedagogiczne.
3. Zdolności plastyczno-manualne.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Udostępnianie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i regulaminami
    oraz zasadami obsługi systemu bibliotecznego.
2. Ochrona i zabezpieczenie powierzonych zbiorów, udział w inwentaryzacjach i selekcjach
    zbiorów.
3. Współpraca z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie tworzenia
    wartościowej kolekcji literatury dla dzieci – zgłaszanie propozycji zakupu zbiorów.
4. Czuwanie nad terminowym zwrotem zbiorów. 
5. Staranne prowadzenie wymaganej dokumentacji bibliotecznej, w tym szczególna dbałość
    o właściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji zawierającej dane osobowe
    czytelników.
6. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci
   oraz zajęć i wydarzeń popularyzujących literaturę dziecięcą: warsztaty, zajęcia
   interaktywne, lekcje biblioteczne, projekty i akcje czytelnicze.
7. Redagowanie tekstów, przygotowywanie informacji prasowych i medialnych, oraz
    prezentacji z zakresu pracy Oddziału dla Dzieci.
8. Udzielanie informacji o zbiorach oraz informacji o charakterze bibliograficznym
    i faktograficznym.
9. Uczestniczenie w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego: kursach,
    szkoleniach, warsztatach,  konferencjach.
10.Współpraca przy organizacji wydarzeń realizowanych przez MGOK i inne działy
     Biblioteki.
11. Dbałość o dobre imię i wizerunek Biblioteki.
12. Współpraca ze środowiskiem – szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami
      i organizacjami partnerskimi.
 

Zatrudnienie: umowa o pracę – 1 etat(40 godzin tygodniowo)

Czas pracy: równoważny system czasu pracy wg harmonogramu

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys(CV)
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Aplikacja powinna zawierać własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia:

1. „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni
    praw publicznych”. 
2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla
   potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na wolne
   stanowiska w Miejsko-Gminnej Bibliotece  Publicznej w Białej Piskiej,  zgodnie z   
   Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
   danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
3.”Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej, z siedzibą: ul. Wł. Sikorskiego 4 ,
   12-230 Biała Piska. Biblioteka ustanowiła Inspektora Ochrony Danych Osobowych pana
   Macieja Żołnowskiego z którym można się kontaktować pod adresem inspektor@cbi24.pl
   w każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych.
   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
   że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego
   rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane
   osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów rekrutacji jednak nie dłużej niż
   do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
   do realizacji procesu tej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji odbywających się na wolne
    stanowiska pracy w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej..


   Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane.
   Należy  je składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praca w Oddziale dla Dzieci”,
  w sekretariacie  Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej, ul. Sikorskiego 4,
   12-230 Biała Piska, w terminie do 20.03.2019 r. do godz. 14:00.

   Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po terminie nie będą rozpatrywane.
   Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Ofert nadesłanych pocztą nie
   odsyłamy.

 

 

                                                                                                              Dyrektor
                                                                                       Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
                                                                                                           w Białej Piskiej

                                                                                                      mgr Hanna Zawalich

 

Kalendarz

Marzec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

Zegar