Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 12.03.2019

Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej ogłasza nabór
 na wolne stanowisko starszy bibliotekarz w Oddziale dla Dorosłych


Termin składania ofert: 20 marca 2019 r.Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie  wyższe, preferowane kierunki: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
     kulturoznawstwo, filologia polska lub średnie bibliotekarskie.
2. Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek: ustawy o bibliotekach, ustawy
    o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Umiejętność pracy w systemie MS Windows.
4. Dobra znajomość pakietów biurowych MS Office i Libre Office (redagowanie tekstów,
    tworzenie prezentacji, arkusze kalkulacyjne).
5. Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność.
6. Umiejętność pracy z młodzieżą i dorosłymi.
7. Umiejętność publikacji artykułów, tworzenia wydarzeń na fanpage Facebooka.
8. Sprawne poruszanie się po sieci, znajomość trendów w komunikacji internetowej,
   posługiwanie się narzędziami do obsługi mediów społecznościowych i umiejętność
   wyszukiwania w nich informacji.
9. Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji
    powierzonych zadań, zdolności organizacyjne.
10.Wysoka motywacja do pracy w Bibliotece.
11.Umiejętność podejmowania niestandardowych wyzwań w zakresie promocji czytelnictwa
    oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.
12.Komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi, wysoka
    kultura osobista.
13. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi.
2. Uprawnienia pedagogiczne.
3. Zdolności plastyczno-manualne.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Udostępnianie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i regulaminami
    oraz zasadami obsługi systemu bibliotecznego.
2. Ochrona i zabezpieczenie powierzonych zbiorów, udział w inwentaryzacjach i selekcjach
    zbiorów.
3. Współpraca z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie tworzenia
    wartościowej kolekcji literatury dla młodzieży i dorosłych – zgłaszanie propozycji zakupu
    zbiorów.
4. Czuwanie nad terminowym zwrotem zbiorów. 
5. Staranne prowadzenie wymaganej dokumentacji bibliotecznej, w tym szczególna dbałość
    o właściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji zawierającej dane osobowe
    czytelników.
6. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci
   oraz zajęć i wydarzeń popularyzujących literaturę dziecięcą: warsztaty, zajęcia
   interaktywne, lekcje biblioteczne, projekty i akcje czytelnicze.
7. Redagowanie tekstów, przygotowywanie informacji prasowych i medialnych, oraz
    prezentacji z zakresu pracy Oddziału dla Dorosłych
8. Udzielanie informacji o zbiorach oraz informacji o charakterze bibliograficznym
    i faktograficznym.
9. Uczestniczenie w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego: kursach,
    szkoleniach, warsztatach,  konferencjach.
10.Współpraca przy organizacji wydarzeń realizowanych przez MGOK i inne działy
     Biblioteki.
11. Dbałość o dobre imię i wizerunek Biblioteki.
12. Współpraca ze środowiskiem – szkołami, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Kołami
     Gospodyń Wiejskich oraz innymi, lokalnymi instytucjami i organizacjami partnerskimi.
 

Zatrudnienie: umowa o pracę – etat

Czas pracy: równoważny system czasu pracy wg harmonogramu

Wymagane dokumenty:
1. CV
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Aplikacja powinna zawierać własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia:

1. „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
    publicznych”. 
2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb
    niezbędnych przy procesie rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska w Miejsko-
   Gminnej Bibliotece  Publicznej w Białej Piskiej,  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
   oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 
3.„Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Miejsko-Gminna
   Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej, z siedzibą przy ul. Władysława Sikorskiego 4 , 12-230 Biała
   Piska. Biblioteka ustanowiła Inspektora Ochrony Danych Osobowych pana Macieja Żołnowskiego
   z którym można się kontaktować pod adresem inspektor@cbi24.pl w każdej sprawie dotyczącej
   Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
   sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych,  
   prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
   zgodność z prawem przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
   trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
   i podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
   skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
   dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
   z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla
   celów rekrutacji jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Podanie danych
   jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu tej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji
   odbywających się na wolne stanowiska pracy w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej
   Piskiej..


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praca w Oddziale dla Dorosłych”, w sekretariacie  Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej, ul. Sikorskiego 4, 12-230 Biała Piska, w terminie do 29.03.2019 r. do godz. 14:00.

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Kalendarz

Marzec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

Zegar